Publikacja

 


Teksty referatów nadesłanych na konferencję, po zaakceptowaniu przez Radę Programową i otrzymaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane:

– w czasopiśmie Argumenta Oeconomica Cracoviensia (13 pkt) lub
– w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (11 pkt).

Planowane jest również wydanie monografii konferencyjnej.

W związku z międzynarodowym charakterem konferencji preferowane są artykuły w języku angielskim.

Teksty referatów, przygotowane zgodnie z wymogami redakcyjnymi Zeszytów Naukowych UEK prosimy przesyłać na adres referaty.cffl@uek.krakow.pl do dnia 31 marca 2017 r. (publikacja z datą za rok 2017) lub do dnia 31 sierpnia 2017 r. (publikacja z datą za rok 2018)

Wszyscy autorzy, których artykuły zostały zakwalifikowane do publikacji w Zeszytach Naukowych UEK lub Argumenta Oeconomica Cracoviensia są proszeni o samodzielne ich zarejestrowania w systemie Open Journal Systems (ZN UEK lub AOC). Artykuły, które nie zostaną zarejestrowane w systemie nie będą poddawane dalszej procedurze wydawniczej.