O Konferencji


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi”
Wydział Finansów i Prawa UEK 18-20 października 2017 r.Relacja z konferencji

Informacje organizacyjne dla uczestników konferencji (do  pobrania)

Spotkanie z Władzami Wydziału – formularz do zadawania pytań (ankieta online)


W ostatnich dekadach obserwowany jest dynamiczny rozwój sektora finansowego. Zjawisku temu towarzyszy coraz większa komplikacja stosunków finansowych, w praktyce stosowane są coraz bardziej wyrafinowane instrumenty finansowe. Złożoność zjawisk finansowych jest potęgowana przez umiędzynarodowienie i globalizację gospodarki. W związku z tym intrygujące jest pytanie, czy nauka finansów nadąża za rozwojem sektora finansowego, za różnymi innowacjami, które pojawiły się w tym sektorze. Poszukując próby odpowiedzi na to pytanie powstaje wątpliwość, którą wzbudził zwłaszcza ostatni kryzys finansowy i jego brzemienne skutki dla społeczeństwa i gospodarki realnej. W związku z tym uprawniony jest pogląd, że zjawiska finansowe w coraz większym stopniu tracą treść ekonomiczną i społeczną, a sam sektor finansowy staje się coraz bardziej wyalienowany w stosunku do realnej sfery gospodarki, której funkcjonowanie i rozwój jest treścią nauk ekonomicznych. Istotne zmiany obserwowane są także w posługiwaniu się pieniądzem i instrumentami finansowymi w sektorze publicznym, czego wyrazem są m.in. próby przenoszenia kryteriów i mechanizmów efektywnościowych, typowych dla sektora komercyjnego, prywatnego, do sektora finansów publicznych. Wszystko to skłania do postawienia pytania, czy nauka finansów podejmuje wystarczające wysiłki na rzecz wyjaśniania natury współczesnych zjawisk finansowych i ich roli – pozytywnej lub negatywnej – w realizacji celów gospodarczych i społecznych.

Przedstawione powyżej powody legły u podstaw idei zorganizowania konferencji poświęconej metodom badania współczesnych zjawisk finansowych. W zamierzeniu organizatorów konferencja powinna służyć ocenie stosowanych metod badawczych, umożliwić prezentację wyników badań uczestników konferencji, odniesienie się do metod i wyników osiąganych przez innych badaczy w kraju i za granicą, jak i też sformułowaniu postulatów w zakresie pożądanych kierunków badań i ich rozwoju.
Ponadto, wydarzenie to będzie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń, nawiązania i zacieśniania krajowych i międzynarodowych kontaktów naukowych, a także integracji środowiska naukowego i praktyków zajmujących się problematyką finansów.


Powszechny charakter zjawisk finansowych powoduje, że są one przedmiotem badań nie tylko nauk ekonomicznych, ale także prawnych, socjologii, etyki, matematyki i innych. Z kolei w ramach nauki finansów, jako dyscypliny nauk ekonomicznych, wykształcił się szereg wyspecjalizowanych obszarów badawczych związanych z różnymi elementami sektora finansowego oraz jego funkcjami. W związku z tym organizatorzy zapraszają do czynnego uczestnictwa w konferencji w formie referatów przedstawicieli nauk oraz specjalności z zakresu:
 finansowania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego,
• polityki finansowej (pieniężnej i fiskalnej),
• finansów publicznych i samorządowych,
• finansów przedsiębiorstw,
• rynków finansowych,
• bankowości,
• ubezpieczeń,
• rachunkowości i rewizji finansowej.

Wymienione dziedziny nauki i specjalności finansowe posługują się, co zrozumiałe, uniwersalnymi metodami poznania naukowego, ale wykorzystują też metody specyficzne dla danego obszaru. Ich prezentacja, przedstawienie wyników badań, powinny sprzyjać pełniejszemu spojrzeniu na współczesne zjawiska finansowe, a z to z kolei przyczyniać się do racjonalnego i odpowiedzialnego posługiwania się narzędziami finansowymi w praktyce.


Ważne terminy:

28.02.2017 r. Zgłaszanie uczestnictwa (formularz zgłoszeniowy)

31.03.2017 r. I termin nadsyłania referatów (publikacja w 2017 r.)

31.08.2017 r. II termin nadsyłania referatów (publikacja w 2018 r.)

17.10.2017 r. Rejestracja zaakceptowanych artykułów w elektronicznym systemie obsługi czasopism UEK (Open Journal System)

18-20.10.2017 r. Obrady Konferencyjne